Quạt năng lượng mặt trời giành cho những nơi không có điện

1,500,000.00